1 Mch 12,2

JONATAN
Przymierze z Rzymem i Spartą
12 2 Do Spartan i do innych miejscowości także posłał listy tej samej treści*.


Przypisy

12,2 - Zob. 1 Mch 15,22n.

Zobacz rozdział