2 Krl 13,25

OD PANOWANIA ATALII DO ŚMIERCI ELIZEUSZA
Zwycięstwo nad Aramejczykami
13 25 Wtedy Joasz, syn Joachaza, znowu odbił miasta z rąk Ben-Hadada, syna Chazaela, które ów zabrał ojcu jego, Joachazowi, na wojnie. Trzykrotnie pobił go Joasz i odzyskał miasta izraelskie.


Zobacz rozdział