2 Krl 14,20

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Amazjasz panuje w Judzie (796-767)
14 20 Przywieziono go końmi i pogrzebano z jego przodkami w Jerozolimie, w Mieście Dawidowym.


Zobacz rozdział