2 Krl 16,7

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Achaz panuje w Judzie (734-728)
16 7 Wtedy Achaz wysłał posłów do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera ze słowami: «Jestem twoim sługą i twoim synem. Przyjdź i wybaw mnie z ręki króla Aramu i z ręki króla izraelskiego, którzy stanęli przeciwko mnie».


Zobacz rozdział