2 Krl 21,4-8

DWAJ KRÓLOWIE BEZBOŻNI
Manasses panuje w Judzie (699-643)
21 4 Budował również ołtarze w świątyni Pańskiej, o której Pan powiedział: «W Jeruzalem kładę moje Imię»*. 5 Budował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwóch dziedzińcach świątyni Pańskiej. 6 Przeprowadził syna swego przez ogień*, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, tak iż Go pobudził do gniewu. 7 * Posąg Aszery, który sporządził, postawił w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do syna jego, Salomona: «W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje Imię na wieki. 8 I już nie dopuszczę, by noga Izraelitów poszła na tułaczkę z dala od ziemi, którą dałem ich przodkom - o ile tylko będą pilnie przestrzegali wszystkiego, co im przykazałem, oraz całego Prawa, które im nadał sługa mój, Mojżesz».


Przypisy

21,4 - Por. 1 Krl 9,3.
21,6 - Zob. przypis do 2 Krl 16,3.
21,7 - Por. 1 Krl 8,16; 1 Krl 9,3 (Pwt 12,5; 2 Sm 7,10.13.26).

Zobacz rozdział