2 Krl 21,7

DWAJ KRÓLOWIE BEZBOŻNI
Manasses panuje w Judzie (699-643)
21 7 * Posąg Aszery, który sporządził, postawił w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do syna jego, Salomona: «W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje Imię na wieki.


Przypisy

21,7 - Por. 1 Krl 8,16; 1 Krl 9,3 (Pwt 12,5; 2 Sm 7,10.13.26).

Zobacz rozdział