2 Krl 23,33n

UPADEK JEROZOLIMY
Joachaz panuje w Judzie (609)
23 33 Faraon Neko zakuł go w kajdany w Ribla, w kraju Chamat, by nie panował w Jerozolimie, i nałożył na kraj daninę w wysokości stu talentów srebra i dziesięciu* talentów złota. 34 Faraon Neko ustanowił królem Eliakima, syna Jozjasza, w miejsce Jozjasza, jego ojca, i zmienił mu imię na Jojakim. Joachaza zaś pojmał i zaprowadził do Egiptu, gdzie umarł.


Przypisy

23,33 - Popr. wg LXX; hebr.: "jednego".

Zobacz rozdział