2 Krn 17,7

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Rządy Jozafata judzkiego*
17 7 W trzecim roku swego panowania posłał swoich dowódców: Ben-Chaila i Obadiasza, Zachariasza, Netaneela i Mikajasza, aby nauczali w miastach judzkich.


Przypisy

17,1 - Por. 1 Krl 22,41-51 z przyp.

Zobacz rozdział