2 Krn 32,5

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Najazd i klęska Sennacheryba*
32 5 Nabrawszy odwagi, naprawił wszystkie zburzone mury, wzniósł na nich wieże, a na zewnątrz drugi mur. Umocnił Millo* Miasta Dawidowego i przygotował wielką liczbę oszczepów i tarcz.


Przypisy

32,1 - (2 Krn 32, 1-23) - Por. 2 Krl 18,13-19,37; Iz 36,1-22; Iz 37,21-38 z przypisami.
32,5 - Zob. 2 Sm 5,9.

Zobacz rozdział