2 Krn 9,25

SALOMON
Odwiedziny królowej Saby*
9 25 Miał więc Salomon cztery tysiące przegród dla koni i rydwanów oraz dwanaście tysięcy jezdnych. Rozmieścił ich w miastach rydwanów i przy królu w Jerozolimie.


Przypisy

9,1 - Por. 1 Krl 10,1-13 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział