2 Sm 2,8

KRÓL DAWID
Dawid królem judzkim
2 8 Abner zaś, syn Nera, dowódca wojsk Saula, zabrał Iszbaala*, syna Saula, i zaprowadził go do Machanaim.


Przypisy

2,8 - Iszbaal - w tekście hebr. imię to brzmi Iszboszet. Imiona, mające w zakończeniu imię bożka kananejskiego, zostały zamienione w czasach późniejszych na boszet = hańba (por. Mefiboszet: 4,4 Jerubboszet: 2 Sm 11,21).

Zobacz rozdział