2 Sm 20,23

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Powstanie Szeby
20 23 Joab zamianowany został dowódcą całego wojska izraelskiego, Benajasz zaś, syn Jojady - dowódcą Keretytów i Peletytów.


Zobacz rozdział