2 Krl 19,17

SCHYŁEK KRÓLESTWA JUDY: EZECHIASZ, PROROK IZAJASZ I ASYRIA
Modlitwa Ezechiasza w świątyni
19 17 To prawda, o Panie, że królowie asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje.


Zobacz rozdział