2 Krl 20,13

SCHYŁEK KRÓLESTWA JUDY: EZECHIASZ, PROROK IZAJASZ I ASYRIA
Poselstwo Merodak-Baladana
20 13 Ezechiasz był im rad* i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto, wonności i cenną oliwę, zbrojownię i wszystko, co się znajdowało w jego składach. Nie było rzeczy, której by nie pokazał im Ezechiasz w swoim pałacu i w całym swym państwie.


Przypisy

20,13 - Tekst popr. Wg Iz 39,2, LXX, syr., Wlg.

Zobacz rozdział