2 Krn 12,8

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Niewierność Roboama*
12 8 Staną się jednak jego sługami, aby poznali różnicę między służbą u Mnie a służbą królestwom [innych] ziem».


Przypisy

12,1 - Por. 1 Krl 14,21-31 z przypisami.

Zobacz rozdział