2 Krn 15,1

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Przestrogi proroka Azariasza
15 1 A duch Boży spoczął na Azariaszu, synu Odeda.


Zobacz rozdział