2 Krn 17,11-12

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Rządy Jozafata judzkiego*
17 11 Nawet od Filistynów przynoszono Jozafatowi dary i daniny w srebrze, a Arabowie przyprowadzali mu drobne bydło, siedem tysięcy siedemset baranów i siedem tysięcy siedemset kozłów. 12 I tak doszedł Jozafat do szczytu swej wielkości. Zbudował on w ziemi Judy zamki warowne i miasta spichlerzy.


Przypisy

17,1 - Por. 1 Krl 22,41-51 z przyp.

Zobacz rozdział