2 Krn 20,20

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Skuteczność modlitwy Jozafata
20 20 Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa*. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł: «Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie: Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło».


Przypisy

20,20 - Na południowy wschód od Betlejem i od Jerozolimy.

Zobacz rozdział