2 Krn 28,16

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Ponowna niewierność Achaza
28 16 W tym czasie król Achaz wysłał posłów do króla* asyryjskiego z prośbą o pomoc.


Przypisy

28,16 - Hebr. ma liczbę mnogą. Popr. wg 2 Krl 16,7. LXX. Wlg i kilku rkp hebr.

Zobacz rozdział