2 Krn 5,12

SALOMON
Obłok chwały Pańskiej wypełnia świątynię
5 12 wszyscy lewici śpiewający: Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie i bracia, ubrani w bisior, stali na wschód od ołtarza [grając] na cymbałach, harfach i cytrach, a z nimi stu dwudziestu kapłanów, grających na trąbach -


Zobacz rozdział