2 Krn 6,6

SALOMON
Przemówienie Salomona do ludu*
6 6 Ale wybrałem Jerozolimę, aby tam było moje Imię, i obrałem Dawida, aby był nad moim ludem izraelskim".


Przypisy

6,1 - Por. 1 Krl 8,12-21.

Zobacz rozdział