2 Krn 7,5

SALOMON
Poświęcenie świątyni
7 5 Król Salomon złożył w ofierze dwadzieścia dwa tysiące wołów i sto dwadzieścia tysięcy owiec. I tak poświęcili dom Boży - król i cały naród.


Zobacz rozdział