2 Mch 13,13-14

WYPADKI AŻ DO USTANOWIENIA ŚWIĘTA NIKANORA
Wyprawa Antiocha V Eupatora
13 13 Po osobnej naradzie ze starszyzną polecił, aby - zanim król wprowadzi wojsko do Judei i stanie się panem miasta - wyjść i być gotowym na wszystko przy Bożej pomocy. 14 Oddając się w opiekę Stwórcy świata upomniał swoich żołnierzy, aby mężnie aż do śmierci walczyli za prawa, świątynię, miasto, ojczyznę i zwyczaje ojczyste. Koło Modin rozbił obóz.


Zobacz rozdział