2 Tes 2,7-8

Okoliczności powtórnego przyjścia Chrystusa
2 7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust* i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.


Przypisy

2,8 - Iz 11,4; por. Ap 19,15.20.

Zobacz rozdział