2 Tm 4,18

Ostatnie zlecenia i wiadomości
4 18 Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu* i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.


Przypisy

4,18 - Tzn. od zasadzek złych ludzi.

Zobacz rozdział