Ab 15-18

WIDZENIE ABDIASZA
"Dzień Pański"
15 Albowiem bliski jest dzień Pański przeciwko wszystkim narodom. Jak ty czyniłeś, tak będą postępować wobec ciebie: [odpowiedzialność za] czyny twoje spadnie na twoją głowę.
Sąd nad narodami i triumf Izraela
16 Albowiem jak wy* piliście na świętej mojej górze, tak pić będą wszystkie narody bez wytchnienia; i pić będą, i wyliżą do dna*; i będą, jak gdyby nie były. 17 Lecz na górze Syjon będzie ocalenie i będzie ona święta, a dom Jakuba posiądzie tych, którzy go złupili. 18 I stanie się dom Jakuba ogniem, a dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą: i rozpalą się przeciwko nim, i pożrą ich, a nie zostanie nawet szczątku z domu Ezawa - gdyż Pan powiedział.


Przypisy

16 - "Wy" - autor zwraca się do Izraelitów; "wyliżą do dna" - inni tłum. za LXX: "odejdą".