Am 1,3-2,3

ZAPOWIEDŹ SĄDU NAD SĄSIADAMI IZRAELA I NAD NIM SAMYM
Przeciwko Damaszkowi
1 3 Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Damaszku i z powodu czterech* nie odwrócę tego [wyroku], gdyż zmłócili saniami* żelaznymi Gilead. 4 Ześlę więc ogień na dom Chazaela, by strawił pałace Ben-Hadada*. 5 Rozbiję zaworę Damaszku i wytępię mieszkańca z doliny Awen i dzierżącego berło z Bet-Eden*, a naród Aramu uprowadzony zostanie do Kir - mówi Pan.
Przeciwko Gazie i Filistynom
6 Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Gazy i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż uprowadzili doszczętnie ludność, by wydać ją Edomowi. 7 * Ześlę więc ogień na mury Gazy, i strawi on jej pałace. 8 Wytępię mieszkańca z Aszdodu i dzierżącego berło z Aszkelonu. Zwrócę rękę przeciw Ekronowi i zginie reszta Filistynów - rzekł Pan Bóg.
Przeciwko Tyrowi i Fenicji
9 Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Tyru i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż wydali oni Edomowi uprowadzonych aż do ostatniego i nie pamiętali o bratnim przymierzu*. 10 Ześlę więc ogień na mury Tyru i strawi jego pałace.
Przeciwko Edomowi
11 Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Edomu i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż prześladował mieczem brata swego, tłumiąc uczucie miłosierdzia, trwał w swym gniewie nieustannie i gniew swój chował do końca. 12 Ześlę więc ogień na Teman* i strawi pałace Bosry*.
Przeciwko Ammonitom
13 Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków synów Ammona i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż rozcinał brzemienne niewiasty Gileadu, by rozszerzyć swoje granice. 14 Rozpalę więc ogień na murach Rabba* i strawi jego pałace podczas wrzawy w dzień bitwy, podczas burzy w dzień wichru. 15 I pójdzie król ich w niewolę, on i książęta jego razem - rzekł Pan.
Przeciwko Moabitom
2 1 Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Moabu i z powodu czterech nie odwrócę tego [wyroku], gdyż on spalił kości króla Edomu na wapno*. 2 Ześlę więc ogień na Moab i strawi pałace Keriotu*, zginie podczas wrzawy wojennej Moab, podczas okrzyków, przy dźwięku rogu. 3 Zniszczę pośród niego władcę, a razem z nim wszystkich książąt jego wybiję - rzekł Pan.


Przypisy

1,3 - "Trzech... czterech", tzn. z powodu licznych występków (por. Prz 30,15.18.21.29); "saniami" - zob. Iz 28,27.
1,4 - Chazael i jego syn Ben-Hadad III byli królami Aramu, którzy walczyli z państwem Izraela.
1,5 - Dolina Awen i Bet-Eden trudne do identyfikacji. Wydaje się, że dolina Awen oznacza dolinę damasceńską, a Bet-Eden sam Damaszek. Inni utożsamiają nazwę z Celesyrią i Aram-Naharaim.
1,7 - Gaza, Aszdod, Aszkelon, Ekron - były to sławne miasta filistyńskie.
1,9 - Aluzja do przymierza między Dawidem a Hiramem, królem Tyru (por. 1 Krl 5,15).
1,12 - Teman - oznacza albo plemię reprezentujące cały naród, albo miasto; Bosra - główne miasto Edomitów.
1,14 - Dzisiejszy Amman, stolica państwa Jordanii.
2,1 - Profanacja szczątków zmarłego łączyła się w zrozumieniu Semitów z losami cienia (duszy) tegoż zmarłego po śmierci. Na uwagę zasługuje napiętnowanie takiego postępowania u narodu izraelskiego.
2,2 - Jedno z głównych miast Moabu, znane z kultu bożka Kemosza.

Zobacz rozdział