Ap 1,1-3,22

PROLOG
1 1 Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem*, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi. 2 Ten poświadcza, że słowem Bożym i świadectwem Jezusa Chrystusa jest wszystko, co widział. 3 Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska.
LISTY "DO SIEDMIU KOŚCIOŁÓW, KTÓRE SĄ W AZJI"
Adres
4 Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi*, i od Siedmiu Duchów*, które są przed Jego tronem, 5 i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi*. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, 6 i uczynił nas królestwem - kapłanami* dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. 7 Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi*. Tak: Amen. 8 Jam jest Alfa i Omega*, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.
Widzenie wstępne
9 Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa*. 10 Doznałem zachwycenia w dzień Pański* i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby 11 mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei»*. 12 I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, 13 i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego*, obleczonego [w szatę] do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. 14 Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. 15 Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód. 16 W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. 17 Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni 18 i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani*. 19 Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać*. 20 Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd - to są Aniołowie* siedmiu Kościołów, a siedem świeczników - to jest siedem Kościołów.
List do Kościoła w Efezie
2 1 Aniołowi* Kościoła w Efezie* napisz: To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników: 2 Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. 3 Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany. 4 Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. 5 Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. 6 Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz czynów nikolaitów*, których to czynów i Ja nienawidzę. 7 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch* do Kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia*, które jest w raju Boga.
List do Kościoła w Smyrnie
8 Aniołowi Kościoła w Smyrnie* napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni*, który był martwy, a ożył: 9 Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana*. 10 Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni*. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. 11 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga* na pewno nie wyrządzi szkody.
List do Kościoła w Pergamonie
12 Aniołowi Kościoła w Pergamonie* napisz: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry. 13 Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan*. 14 Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama*, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. 15 Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki nikolaitów. 16 Nawróć się zatem! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. 17 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej* i dam mu biały kamyk*, a na kamyku wypisane imię nowe*, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje.
List do Kościoła w Tiatyrze
18 Aniołowi Kościoła w Tiatyrze* napisz: To mówi Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu. 19 Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych, 20 ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel*, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę* i spożywali ofiary składane bożkom. 21 Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty. 22 Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą* - w wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą; 23 i dzieci jej porażę śmiercią. A wszystkie Kościoły poznają, że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca; i dam każdemu z was według waszych czynów. 24 Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co - jak mówią - nie poznali "głębin szatana"*: nie nakładam na was nowego brzemienia, 25 to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę. 26 * A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, 27 a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici - 28 jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca - i dam mu gwiazdę poranną*. 29 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
List do Kościoła w Sardes
3 1 Aniołowi Kościoła w Sardes* napisz: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, [które mówi], że żyjesz, a jesteś umarły. 2 Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. 3 Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej*, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. 4 Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze Mną w bieli*, bo są godni. 5 Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia* imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. 6 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
List do Kościoła w Filadelfii
7 Aniołowi Kościoła w Filadelfii* napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera*. 8 Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte*, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. 9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana*, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem*. 10 Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi*. 11 Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! 12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni* Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. 13 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
List do Kościoła w Laodycei
14 Aniołowi Kościoła w Laodycei* napisz: To mówi Amen*, Świadek wierny i prawdomówny, Początek* stworzenia Bożego: 15 Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! 16 A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust*. 17 Ty bowiem mówisz: "Jestem bogaty", i "wzbogaciłem się", i "niczego mi nie potrzeba", a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi. 18 Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. 19 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! 20 Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. 21 Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. 22 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów».


Przypisy

1,1 - Wyroki Boże spełnią się niezawodnie (por. Dn 2,28) i to - z punktu widzenia Bożego (por. 2 P 3,8) już niebawem.
1,4 - "Który... przychodzi" - Bóg objawiony (por. Wj 3,14), zbliżający się na sąd; "Siedmiu Duchów": siedmioraki w darach Duch Święty. Inni widzą tu siedmiu archaniołów.
1,5 - Ps 89[88],38.28; Kol 1,18.
1,6 - Mowa o powszechnym kapłaństwie wiernych, na wzór Izraela (por. Wj 19,6; 1 P 2,5.9).
1,7 - Chrystus-Sędzia spełni proroctwo Dn 7,13; Za 12,10.14, wywołując wyrzuty sumienia u winowajców.
1,8 - Pierwsza i ostatnia litera alfabetu gr. - symbol Boga jako praprzyczyny i celu ostatecznego wszechrzeczy (Ap 21,6; Ap 22,13).
1,9 - Aluzja do karnego zesłania (zob. Wstęp).
1,10 - Tj. w niedzielę.
1,11 - Siedem dobrze Apostołowi znanych Kościołów lokalnych, leżących na drodze okrążającej najludniejsze okolice Azji Mniejszej. W symbolicznej tej siódemce należy widzieć Kościół powszechny wszystkich czasów.
1,13 - Uwielbiony Chrystus, odmalowany rysami zapożyczonymi z Dn 7,9.13; Dn 10,5n i Ez 43,2, ukazuje się jako król, arcykapłan, sędzia i władca Kościoła.
1,18 - Odpowiednik hebr. Szeolu: Chrystus zmartwychwstały panuje i nad zmarłymi.
1,19 - Zapowiedź dwu części dzieła: "to, co jest", odnosi się do listów do siedmiu Kościołów; "co potem musi się stać" - to część prorocka.
1,20 - Są to symbole; uosobienia ducha każdego z Kościołów, wcielone w osobę biskupa.
2,1 - "Aniołowi": zob. Ap 1,20; "Efez": ówczesna stolica Azji Mniejszej.
2,6 - Sekta gnostycka głosząca nieskrępowaną swobodę obyczajów (por. Ap 2,15, a także Ap 2,14.20.24).
2,7 - "Duch" - Święty; "drzewo życia" (por. Rdz 2,9) to Chrystus jako źródło życia tu w Kościele i w niebie.
2,8 - "Smyrna" - prastare, uroczo położone miasto, stolica biskupia św. Polikarpa (zm. ok. 155); "Pierwszy i Ostatni": Chrystus określa siebie Boskim przymiotem z Iz 44,6.
2,9 - Żydzi nienawróceni, prześladowcy pierwotnego Kościoła.
2,10 - Tzn. w ogóle krótko (por. Rdz 24,55; Lb 11,19; Dn 1,14).
2,11 - Symbol wiecznego potępienia (por. Ap 20,14; Ap 21,8).
2,12 - "Pergamon" - dawna stolica władców Mizji - Attalidów.
2,13 - Aluzja do położenia na górze miasta, siedziby wielu kultów bałwochwalczych.
2,14 - Por. Lb 25,1n; Lb 31,16; 2 P 2,15; Jud 11. NT śladem tradycji judaistycznej uważa Balaama za typ przewrotnego doradcy. Podobne niebezpieczeństwo grozi chrześcijanom ze strony Nikolaitów.
2,17 - "Manny...": por. Wj 16; J 6,31nn. Symbol życiodajnego pokarmu duchowego, a więc i Eucharystii; "kamyk": symbol dopuszczenia do królestwa Bożego; "imię nowe" (jak w Ap 3,12; Ap 19,12) pozostaje w związku z Iz 62,2; Iz 65,17; i oznacza nową osobowość. Związkowi z Chrystusem towarzyszy wzajemna znajomość nie do przekazania innym.
2,18 - "Tiatyra" - przemysłowy ośrodek w Lidii (por. Dz 16,14).
2,20 - Imię symboliczne (brzmienie wg LXX) - nosiła je w ST żona Achaba, zwolenniczka kultów pogańskich (1 Krl 16,31; 2 Krl 9,22); "rozpustę": jak w ST (por. np. Jr 3,2-9) oznacza ona przede wszystkim niewierność wobec Boga. Mógł się z nią łączyć nierząd sakralny.
2,22 - Sens ten sam, co "rozpusty" w w. 20n.
2,24 - Ślady gnozy: wiedza tajemna ma czynić ich odpornymi na zło moralne.
2,26 - Obietnica udziału we władzy Mesjasza (por. Ps 2,8n).
2,28 - Jest nią sam Chrystus (por. Ap 22,16; 2 P 1,19) lub symbol władzy.
3,1 - "Sardes" - dawna stolica Lidii, ośrodek przemysłu włókienniczego.
3,3 - Por. Ap 16,15; 2 P 3,10.
3,4 - W Ap symbol nie tylko niewinności, lecz i triumfu, zwłaszcza niebian.
3,5 - Symbol powołania do łaski (Ap 13,8; Ap 13,8).
3,7 - "Filadelfia" - małe miasto w Lidii, nawiedzane trzęsieniami ziemi; "otwiera": por. Iz 22,22. Symbol pełnej i wyłącznej władzy Chrystusa nad nowym "domem Dawida" - Kościołem (por. Łk 1,33; Ef 1,22).
3,8 - Por. 1 Kor 16,9; 2 Kor 2,12; Kol 4,3. Symbol możliwości apostolskiego głoszenia Ewangelii.
3,9 - "Synagogi szatana" - zob. Ap 2,9; "przyjdą... umiłowałem" - Iz 45,14; Iz 60,14; Iz 43,4
3,10 - Ap określa tak tylko pogan jako wrogów Boga.
3,12 - "Świątyni" - tj. Kościoła, tu i w wieczności; "Nowe Jeruzalem" (por. Ap 21,2nn) - symbol Kościoła w kształcie ostatecznym lub w aspekcie mesjańskim.
3,14 - "Laodycea" - miasto we Frygii, słynące z bogactw, wyrobów wełnianych i środków leczniczych; "Amen" - por. Iz 65,16; 2 Kor 1,20. Chrystus urzeczywistnia w sobie proroctwa i poręcza wysłuchanie modlitw; "Początek" - zarazem "zasada" - por. Kol 1,15n.
3,16 - Tzn. oziębłość jest wstrętna dla Chrystusa.

Powiązane utwory

Oto stoję u drzwi i kołaczę G. Grochowski - Ap 3,20

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział