Dn 1,1n

ŻYCIORYS DANIELA
Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego
1 1 W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją*. 2 Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Szinear do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego boga.


Przypisy

1,1 - Autor zestawia dane chronologiczne 2 Krl 24,12 z 2 Krn 36,5-8. Najprawdopodobniej chodzi o zdobycie Jerozolimy i początek niewoli babilońskiej w r. 597. Wtedy król babiloński zabrał także znaczną część kosztownych przedmiotów kultu ze świątyni jerozolimskiej (w. 2).

Zobacz rozdział