Ef 3,8

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE
Apostoł Paweł głosicielem misterium Chrystusa wśród pogan
3 8 Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa


Zobacz rozdział