Ez 11,19

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Nowe przymierze zapowiedziane wygnańcom
11 19 Dam im jedno* serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne,


Przypisy

11,19 - Inni popr. wg rkp na "nowe" lub "inne" (por. Ez 36,26 i LXX oraz Ez 36,24-28; Ez 44,7; Jr 4,4; Pwt 30,6n; Ps 51[50],12n).

Zobacz rozdział