Ez 3,24-27

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Ezechiel pozbawiony mowy
3 24 Wstąpił jednak we mnie duch i postawił mnie na nogi. Rozmawiał On następnie ze mną, mówiąc mi: «Idź, zamknij się w swoim domu! 25 Oto, synu człowieczy, włożone są na ciebie powrozy i związany jesteś nimi* tak, że nie będziesz mógł udać się do nich*. 26 * Ja sprawię, że język twój przylgnie ci do podniebienia i będziesz niemy. I nie będziesz dla nich mężem strofującym, są bowiem ludem buntowniczym. 27 Gdy Ja będę mówił do ciebie, otworzę ci usta i powiesz im: Tak mówi Pan Bóg. Kto chce słuchać, niech słucha, a kto zaprzestanie, niech zaprzestanie - bo to lud oporny.


Przypisy

3,25 - "Związany jesteś nimi" - w zdarzeniu tym należy doszukać się znaczenia symbolicznego: albo Prorok uległ jakiemuś paraliżowi, na skutek którego został pozbawiony mowy, albo też z polecenia Bożego miał na pewien czas zamilknąć. Jednakże milczenie może być nawet wymowniejsze niż mowa; "do nich" - tzn. do Izraelitów.
3,26 - Por. Ez 24,27; Ez 33,22.

Zobacz rozdział