Ez 3,26

PRZED OBLĘŻENIEM JEROZOLIMY
Ezechiel pozbawiony mowy
3 26 * Ja sprawię, że język twój przylgnie ci do podniebienia i będziesz niemy. I nie będziesz dla nich mężem strofującym, są bowiem ludem buntowniczym.


Przypisy

3,26 - Por. Ez 24,27; Ez 33,22.

Zobacz rozdział