Ezd 1

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
Dekret Cyrusa. Szeszbassar
1 1 * Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza*, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku [jego panowania], tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje: 2 «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie w Judzie*. 3 Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga izraelskiego - ten to Bóg, który jest w Jerozolimie. 4 A co do każdego z pozostających jeszcze przy życiu - to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem - oprócz darów dobrowolnych dla domu Bożego w Jerozolimie». 5 Zatem naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom Pański w Jerozolimie. 6 A wszyscy ich sąsiedzi poparli ich wszystkim*: srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami - oprócz wszystkich darów dobrowolnych. 7 A król Cyrus wydał sprzęty domu Pańskiego, które Nabuchodonozor* zabrał z Jerozolimy i złożył w domu swego boga. 8 I wydał je Cyrus, król perski, skarbnikowi Mitredatowi, który przekazał je Szeszbassarowi*, księciu judzkiemu. 9 A oto liczba tych sprzętów: czasz złotych - trzydzieści, czasz srebrnych - może* tysiąc dwadzieścia dziewięć, 10 pucharów złotych - trzydzieści, pucharów srebrnych - około czterystu dziesięciu, innych sprzętów - tysiąc; 11 wszystkich sprzętów złotych i srebrnych - pięć tysięcy czterysta. To wszystko przyniósł Szeszbassar, gdy przyprowadził wygnańców z Babilonii do Jerozolimy.


Przypisy

1,1 - Wiersze 1-3a (aż do słów "niech idzie") = 2 Krn 36,22n. "Cyrusa": od r. 559 (jako władca Babilonu od r. 538) do 529 przed Chr.; tu: rok pierwszy panowania nad Babilonem. "Jeremiasza"; Jr 25,11n; Jr 29,10.
1,2 - Królowie perscy ze względów politycznych odbudowywali i innym narodom ich świątynie.
1,6 - "Wszystkim", popr. wg apokr. 3 Ezd 2,6.
1,7 - Hebr. Nebukadnesar.
1,8 - Wódz pierwszych repatriantów; por. w. 11 oraz Ezd 5,14.16.
1,9 - Słowo oddane przez "może" ma, zdaje się, wyrazić, że podana liczba nie jest pewna.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział