Ezd 6

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
DALSZA BUDOWA ŚWIĄTYNI
Odszukanie dokumentu z czasów Cyrusa
6 1 Wtedy król Dariusz kazał szukać w babilońskiej bibliotece, w której przechowuje się też skarby*. 2 I znaleziono w Ekbatanie, twierdzy w prowincji Medii, pewien zwój, w którym tak było napisane: «Zapisek historyczny: 3 W roku pierwszym [panowania] króla Cyrusa tenże król wydał taki rozkaz: Sprawa domu Bożego w Jerozolimie: Dom ten ma być odbudowany jako miejsce dla zabijających ofiary krwawe i dla składających Bogu ofiary spalane. Długość* jego - sześćdziesiąt łokci, szerokość jego - dwadzieścia łokci, wysokość jego - trzydzieści łokci; 4 układów z kamienia ciosowego - trzy, i z drzewa - układ jeden. Koszty będą pokryte ze skarbu królewskiego. - 5 Również złote i srebrne sprzęty domu Bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł do Babilonu, zwróci się, tak że one powrócą na dawne miejsce do świątyni w Jerozolimie i będą złożone w domu Bożym».
Decyzja przychylna i jej wykonanie
6 «Zatem Tattenaju, namiestniku Transeufratei, Sztarboznaju, wraz z waszymi towarzyszami perskimi w Transeufratei - trzymajcie się z dala od tego miejsca. 7 Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. 8 Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić* do owej starszyzny żydowskiej przy budowie owego domu Bożego, mianowicie: z dochodów królewskich, płynących z podatku Transeufratei, dokładnie bez zawieszenia mają być owym mężom wypłacone koszty. 9 A jeśli potrzeba też cielców, baranów i jagniąt na całopalenia dla Boga niebios - oprócz pszenicy, soli, wina i oliwy - według żądania kapłanów w Jerozolimie, ma im to być niechybnie co dzień dostarczane, 10 aby oni składali miłe ofiary Bogu niebios i modlili się za życie za życie króla i jego synów*. - 11 I wydaję rozporządzenie: Jeśli ktoś przekroczy ten rozkaz, to z domu jego wyrwana będzie belka, a on zawiśnie do niej przybity, dom zaś jego za to będzie zamieniony na rumowisko. 12 A Bóg, który tam zgotował przybytek dla Imienia swego, niech wraz z ludem straci każdego króla, który ośmieliłby się przeciwdziałać, burząc ten dom Boży w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz: niech będzie on dokładnie wykonany». 13 Wtedy dokładnie tak, jak rozporządził król Dariusz, postąpili Tattenaj, namiestnik Transeufratei, Sztarboznaj i ich towarzysze. 14 A starszyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Aggeusza proroka i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga izraelskiego i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza - oraz Artakserksesa, króla perskiego. 15 I dom ten był gotowy na dwudziesty trzeci* dzień miesiąca Adar* - był to rok szósty* panowania króla Dariusza.
Poświęcenie świątyni
16 I Izraelici: kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu Bożego. 17 I na poświęcenie tego domu Bożego ofiarowali: sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną za całego Izraela - dwanaście kozłów według liczby pokoleń izraelskich. 18 I do służby Bożej w Jerozolimie ustanowili kapłanów według ich oddziałów, a lewitów według ich ugrupowań, zgodnie z przepisem księgi Mojżeszowej.
Pascha
19 * Czternastego dnia miesiąca pierwszego* wysiedleńcy obchodzili Paschę. 20 * Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się*; wszyscy oni byli teraz czyści i zabili [baranki na] Paschę dla wszystkich wysiedleńców, dla braci swoich kapłanów i dla siebie. 21 I spożyli Paschę* Izraelici, którzy wrócili z wygnania, oraz wszyscy, którzy od nieczystości narodów tego kraju odwrócili się ku nim, by szukać Pana, Boga izraelskiego. 22 I przez siedem dni radośnie obchodzili Święto Przaśników, gdyż Pan rozradował ich, zwracając serce króla Aszszuru* ku nim, by ich wspierał przy pracy około domu Boga, Boga izraelskiego.


Przypisy

6,1 - Inni popr.: "w skarbcu, gdzie się też przechowuje księgi (dokumenty)".
6,3 - Rozmiary świątyni są na pewno błędnie przekazane (brak trzeciego rozmiaru). Poprawiono je tu według rozmiarów świątyni Salomona (1 Krl 6,2) na następującej podstawie: jeśli królowie perscy kazali odbudować świątynię na dawnym miejscu (por. Ezd 5,15; Ezd 6,7), to z pewnością i w dawnych rozmiarach. Wlg ma nieco inaczej.
6,8 - "Jak macie się odnosić do... starszyzny", Wlg: "co ma być zrobione przez starszyznę".
6,10 - O ofierze za władcę pogańskiego por. 1 Mch 7,33.
6,15 - "Na 23 dzień", popr. wg 3 Ezd 7,5. Adar = luty/marzec. "Rok 6" = 516 przed Chr. Świątynia ta potem rozbudowana przez Heroda Wielkiego została zburzona przez Tytusa w r. 70 po Chr.
6,19 - Tekst od Ezd 6,19-7,11 jest hebrajski. "Pierwszego" czyli Nisan - marzec/kwiecień.
6,20 - Słowa "kapłani bowiem i", występujące tu w hebr. i Wlg, należy opuścić; por. koniec tego wiersza oraz apokr. 3 Ezd 7,11. "Oczyścili się", por. Kpł 16,23-28.
6,21 - Uzupełnione wg LXX.
6,22 - W granicach ówczesnego imperium perskiego znajdowała się także Asyria - stąd ten tytuł.

Zobacz rozdział