Ezd 1,1-6,22

WYDARZENIA POPRZEDZAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ EZDRASZA I NEHEMIASZA
Dekret Cyrusa. Szeszbassar
1 1 * Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza*, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku [jego panowania], tak iż obwieścił on, również na piśmie, w całym państwie swoim, co następuje: 2 «Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie w Judzie*. 3 Jeśli z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego będzie z nim; a niech idzie do Jerozolimy w Judzie i niech zbuduje dom Pana, Boga izraelskiego - ten to Bóg, który jest w Jerozolimie. 4 A co do każdego z pozostających jeszcze przy życiu - to współmieszkańcy wszystkich miejscowości, gdzie taki przebywa, mają go wesprzeć srebrem, złotem, sprzętem i bydłem - oprócz darów dobrowolnych dla domu Bożego w Jerozolimie». 5 Zatem naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, słowem każdy, którego ducha Bóg pobudził, wybrali się w drogę, aby zbudować dom Pański w Jerozolimie. 6 A wszyscy ich sąsiedzi poparli ich wszystkim*: srebrem, złotem, sprzętem, bydłem i kosztownościami - oprócz wszystkich darów dobrowolnych. 7 A król Cyrus wydał sprzęty domu Pańskiego, które Nabuchodonozor* zabrał z Jerozolimy i złożył w domu swego boga. 8 I wydał je Cyrus, król perski, skarbnikowi Mitredatowi, który przekazał je Szeszbassarowi*, księciu judzkiemu. 9 A oto liczba tych sprzętów: czasz złotych - trzydzieści, czasz srebrnych - może* tysiąc dwadzieścia dziewięć, 10 pucharów złotych - trzydzieści, pucharów srebrnych - około czterystu dziesięciu, innych sprzętów - tysiąc; 11 wszystkich sprzętów złotych i srebrnych - pięć tysięcy czterysta. To wszystko przyniósł Szeszbassar, gdy przyprowadził wygnańców z Babilonii do Jerozolimy.
ZOROBABEL
Lista repatriantów
2 1 * A oto mieszkańcy tego okręgu, którzy przybyli z niewoli na obczyźnie; uprowadził ich do Babilonii Nabuchodonozor, król babiloński, lecz powrócili oni do Jerozolimy i Judy - każdy do swego miasta. 2 Przyszli oni z Zorobabelem*, Jozuem*, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Nachamanim*, Mardocheuszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajem, Rechumem, Baaną. Liczba mężów ludu izraelskiego: 3 synów Pareosza - dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwu; 4 synów Szefatiasza - trzystu siedemdziesięciu dwu: 5 synów Aracha - siedemset siedemdziesięciu pięciu; 6 synów Pachat-Moaba z linii synów Jozuego i Joaba - dwa tysiące osiemset dwunastu; 7 synów Elama - tysiąc dwieście pięćdziesięciu czterech; 8 synów Zattu - dziewięćset czterdziestu pięciu; 9 synów Zacheusza - siedemset sześćdziesięciu; 10 synów Baniego - sześćset czterdziestu dwu; 11 synów Bebaja - sześćset dwudziestu trzech; 12 synów Azgada - tysiąc dwieście dwudziestu dwu; 13 synów Adonikama - sześćset sześćdziesięciu sześciu; 14 synów Bigwaja - dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu; 15 synów Adina - czterystu pięćdziesięciu czterech; 16 synów Atera z linii Ezechiasza - dziewięćdziesięciu ośmiu; synów Azzura* - czterystu trzydziestu dwu; synów Hodiasza* - stu jeden; 17 synów Besaja - trzystu dwudziestu trzech; 18 synów Charifa* - stu dwunastu; 19 synów Chaszuma - dwustu dwudziestu trzech; 20 synów Gibbara - dziewięćdziesięciu pięciu; 21 mężów* z Betlejem - stu dwudziestu trzech; 22 mężów z Netofy - pięćdziesięciu sześciu; 23 mężów z Anatot - stu dwudziestu ośmiu; 24 mężów* z Bet-Azmawet - czterdziestu dwu; 25 mężów* z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot - siedemset czterdziestu trzech; 26 mężów* z Rama i Geba - sześćset dwudziestu jeden; 27 mężów z Mikmas - stu dwudziestu dwu, 28 mężów z Betel i Aj - dwustu dwudziestu trzech; 29 synów Nebo - pięćdziesięciu dwu; 30 synów Magbisza - stu pięćdziesięciu sześciu; 31 synów drugiego Elama - tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech; 32 synów Charima - trzystu dwudziestu; 33 mężów* z Lod, Chadid i Ono - siedemset dwudziestu pięciu; 34 mężów z Jerycha - trzystu czterdziestu pięciu; 35 synów Senai - trzy tysiące sześciuset trzydziestu. 36 Kapłani: synów Jedajasza z domu Jozuego - dziewięćset siedemdziesięciu trzech; 37 synów Immera - tysiąc pięćdziesięciu dwu; 38 synów Paszchura - tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu; 39 synów Charima - tysiąc siedemnastu. 40 Lewici: synów Jozuego z linii* Kadmiela, Binnuja*, Hodawiasza - siedemdziesięciu czterech. - 41 Śpiewacy: synów Asafa - stu dwudziestu ośmiu. 42 Odźwierni: synów Szalluma, synów Atera, - synów Talmona, synów Akkuba, synów Chatity, synów Szobaja - wszystkich razem stu trzydziestu dziewięciu. 43 Niewolnicy świątyni: synowie Sichy, synowie Chasufy, synowie Tabbaota, 44 synowie Kerosa, synowie Sii*, synowie Padona, 45 synowie Lebany, synowie Chagaby, synowie Akkuba, 46 synowie Chagaba, synowie Szamlaja, synowie Chanana, 47 synowie Giddela, synowie Gachara, synowie Reajasza, 48 synowie Resina, synowie Nekody, synowie Gazzama, 49 synowie Uzzy, synowie Paseacha, synowie Besaja, 50 synowie Asny, synowie Meunitów, synowie Nefisytów, 51 synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura, 52 synowie Basluta, synowie Mechidy, synowie Charszy, 53 synowie Barkosa, synowie Sisery, synowie Temacha, 54 synowie Nesjacha, synowie Chatify. - 55 Synowie niewolników Salomona: synowie Sotaja, synowie Hassofereta, synowie Perudy, 56 synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela, 57 synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pocheret-Hassebajima, synowie Amiego. 58 Wszystkich niewolników świątyni i synów niewolników Salomona - trzystu dziewięćdziesięciu dwu. 59 A oto ci, którzy wyszli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addan, Immer, lecz nie mogli udowodnić, że ród ich i pochodzenie wywodzi się z Izraela: 60 synów Delajasza, synów Tobiasza, synów Nekody - sześciuset pięćdziesięciu dwu. 61 A z kapłanów: synowie Chobajasza, synowie Hakkosa, synowie Barzillaja, który wziął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadyty i przybrał jego* imię. 62 Ci szukali swego rodowodu, lecz go nie odnaleziono: toteż zostali oni jako nieczyści wykluczeni z kapłaństwa, 63 a namiestnik zakazał im spożywać z pokarmów najświętszych, aż się zjawi kapłan dla urim i tummim. 64 Cała ta wyprawa razem liczyła czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób, 65 oprócz ich niewolników i niewolnic; tych było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem: mieli oni też dwustu śpiewaków i śpiewaczek. 66 Koni mieli oni siedemset trzydzieści sześć, mułów - dwieście czterdzieści pięć, 67 wielbłądów - czterysta trzydzieści pięć, osłów - sześć tysięcy siedemset dwadzieścia. 68 A niektórzy z naczelników rodów - przy wejściu swym do domu Pańskiego w Jerozolimie - złożyli dary dla domu Bożego, aby odbudowano go na dawnym miejscu. 69 Według zamożności swej dali do skarbca na dzieło kultu: sześćdziesiąt jeden tysięcy drachm złota, pięć tysięcy min srebra oraz sto szat kapłańskich. 70 * Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie*, a śpiewacy, odźwierni i niewolnicy świątyni - w miastach swoich; również cała reszta Izraela osiedliła się w swoich miastach.
DZIAŁALNOŚĆ ZOROBABELA
Odbudowa ołtarza
3 1 * Gdy nadszedł siódmy* miesiąc - a Izraelici mieszkali już w miastach swoich*- wtedy zgromadził się cały* lud, jak jeden mąż, w Jerozolimie. 2 A Jozue, syn Josadaka, i bracia jego kapłani oraz Zorobabel, syn Szealtiela, i bracia jego przystąpili do zbudowania ołtarza Boga izraelskiego, aby na nim złożyć całopalenia, jak przepisano w Prawie Mojżesza, męża Bożego. 3 I na dawnym fundamencie wznieśli ołtarz, podczas gdy niebezpieczeństwo groziło im ze strony narodów pogranicznych, i złożyli na nim całopalenia dla Pana, całopalenia poranne i wieczorne. 4 Potem obchodzili Święto Namiotów* według przepisu i złożyli ofiary codzienne w liczbie wyznaczonej, zgodnie z wymaganą należnością codzienną. 5 Następnie - oprócz* całopalenia nieustającego - składali ofiary w szabaty*, w dni nowiu i we wszystkie święte uroczystości Pańskie oraz zawsze, gdy ktoś dał dobrowolną ofiarę dla Pana.
Założenie fundamentów świątyni
6 Od pierwszego dnia miesiąca siódmego zaczęli składać całopalenia Panu - ale fundamenty świątyni Pańskiej nie były jeszcze założone. 7 Dali więc pieniędzy kamieniarzom i cieślom oraz żywności, napoju i oliwy Sydończykom i Tyryjczykom, by sprowadzili drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy na mocy pozwolenia, udzielonego im przez Cyrusa, króla perskiego. 8 A w drugim roku od przybycia ich do domu Bożego w Jerozolimie, w drugim* miesiącu: Zorobabel, syna Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, i szereg braci ich: kapłanów i lewitów oraz wszyscy, którzy przyszli z niewoli do Jerozolimy, zabrali się do dzieła i powołali lewitów od dwudziestego roku [życia] wzwyż do pilnowania pracy około domu Pańskiego. 9 I przystąpił Jozue, synowie i bracia jego: Kadmiel, Binnuj i Hodawiasz* wspólnie do kierowania lewitami wykonującymi pracę około domu Bożego: synami Chenadada, ich synami i braćmi. 10 A gdy budowniczowie założyli fundamenty świątyni Pańskiej, wtedy wystąpili* kapłani w szatach uroczystych, z trąbami, i lewici, synowie Asafa, z cymbałami*, by według zarządzenia Dawida, króla izraelskiego, chwalić Pana; 11 i zaśpiewali, chwaląc Pana i dziękując Mu: Dobry On; na wieki trwa Jego łaskawość dla Izraela. A cały lud podniósł na chwałę Pana krzyk głośny, z powodu założenia fundamentów domu Pańskiego. 12 A wielu starców spośród kapłanów, lewitów i naczelników rodów, którzy dawniej widzieli dom pierwszy, przy zakładaniu fundamentów tego domu na ich oczach płakało głośno; wielu natomiast z radości wybuchało głośnym krzykiem. 13 I nie można było odróżnić głośnego krzyku radości od głośnego płaczu ludu, albowiem lud ten podniósł wrzawę tak wielką, że głos ten było słychać z daleka.
4 1 Gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię dla Pana, Boga izraelskiego, 2 przystąpili do Zorobabela, do Jozuego* oraz przedstawicieli rodów i rzekli do nich: «Chcemy budować z wami, albowiem czcimy Boga waszego jak wy i Jemu składamy ofiary od czasów Asarhaddona*, króla asyryjskiego, który nas tu sprowadził». - 3 Lecz Zorobabel, Jozue i pozostali naczelnicy rodów izraelskich im odpowiedzieli: «Nie wolno wam razem z nami budować domu dla Boga naszego, ale my sami budować będziemy dla Pana, Boga izraelskiego, jak nam rozkazał Cyrus, król perski». 4 I oto ludność miejscowa* tłumiła zapał Judejczyków i odstraszała ich od budowy, 5 i by zamiar ich udaremnić, przekupywano przeciwko nim radców przez cały czas panowania Cyrusa, króla perskiego, aż do panowania Dariusza*, króla perskiego.
WIADOMOŚCI Z CZASÓW PO ODBUDOWIE ŚWIĄTYNI: TRZY SKARGI NA ŻYDÓW*
Skarga do Kserksesa
6 Za panowania Kserksesa*, na początku jego rządów napisano oskarżenie na mieszkańców Judy i Jerozolimy.
Pierwsza skarga do Artakserksesa
7 A za czasów Artakserksesa* Biszelam, Mittredat, Tabeel i pozostali towarzysze jego wystosowali pismo do Artakserksesa, króla perskiego; litery tego dokumentu były napisane po aramejsku i ułożony był on po aramejsku.
Druga skarga do Artakserksesa
8 * Komendant* Rechum i pisarz Szimszaj napisali do króla Artakserksesa przeciw Jerozolimie list tej treści: 9 «Komendant Rechum, pisarz Szimszaj i pozostali ich towarzysze: sędziowie, posłowie, pisarze*, Persowie, ludzie z Erek, z Babilonu, z Suzy - to jest Elamici - 10 i reszta narodów, które uprowadził wielki i dostojny Asnappar* i osiedlił je w miastach* Samarii i w reszcie krain transeufratejskich, I dalej*». 11 To jest odpis listu, który oni posłali do niego: «Do króla Artakserksesa - słudzy twoi, mężowie z Transeufratei. Otóż*: 12 Niech król przyjmie do wiadomości, że Żydzi, którzy od ciebie wyszli i przybyli do nas, do Jerozolimy, odbudowują to buntownicze i niegodziwe miasto, naprawili mury i fundamenty domów są założone*. 13 Otóż: Niech król przyjmie do wiadomości, że jeżeli to miasto będzie odbudowane, a mury jego naprawione, to oni podatku, daniny ani cła nie uiszczą i to w końcu królom przyniesie szkodę. 14 Otóż: Ponieważ mamy obowiązki wobec dworu* i nie przystoi nam patrzeć na ograbianie króla, dlatego posyłamy królowi to powiadomienie. 15 Niech poszukają w kronikach twoich przodków, a znajdziesz w nich wiadomość, że to miasto jest miastem buntowniczym, które przynosi królom i prowincjom szkodę, a rozruchy wznieca się w nim od dawien dawna: dlatego zburzone zostało to miasto. 16 Powiadamiamy króla, że jeśli to miasto będzie odbudowane, a mury jego będą naprawione, wtedy działu w Transeufratei mieć nie będziesz».
Decyzja negatywna i jej wykonanie
17 Król przysłał takie rozstrzygnięcie: «Komendantowi Rechumowi, pisarzowi Szimszajowi i pozostałym ich towarzyszom, którzy mieszkają w Samarii i w pozostałych krainach transeufratejskich, pozdrowienie». I dalej*: 18 «Dokument, któryście nam przysłali, został przede mną w przekładzie odczytany. 19 Przeze mnie został wydany rozkaz, by szukano. I znaleziono, że to miasto od dawien dawna przeciwko królom powstaje, a bunt i rozruchy w nim są wzniecane. 20 I królowie potężni panowali nad Jerozolimą i rządzili całą Transeufrateą, i odstawiano im podatek, daninę i cło. - 21 Zatem wydajcie zarządzenie, by powstrzymać tych ludzi: to miasto nie ma być odbudowane, dopóki taki rozkaz nie będzie wydany przeze mnie. 22 A strzeżcie się, by nie dopuścić się w tym zaniedbania, ażeby nie wzrosła strata na szkodę królów». 23 Wtedy - skoro odpis dokumentu króla Artakserksesa został przeczytany przed komendantem Rechumem, pisarzem Szimszajem i ich towarzyszami - poszli oni pospiesznie do Żydów w Jerozolimie, by pod groźbą użycia siły zakazać im dalszej pracy.
DALSZA BUDOWA ŚWIĄTYNI
24 Już kiedyś* stanęła praca nad domem Bożym w Jerozolimie i przerwano ją aż do drugiego roku panowania Dariusza*, króla perskiego.
5 1 Wtedy Aggeusz i Zachariasz, syn Iddo, prorocy, ogłosili Żydom w Judzie i w Jerozolimie proroctwo* w imieniu Boga izraelskiego, który nad nimi czuwał. 2 Zatem Zorobabel, syn Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, zabrali się do rozpoczęcia budowy domu Bożego w Jerozolimie, a z nimi byli prorocy Boga, którzy ich zachęcali. 3 Wówczas przyszedł do nich Tattenaj, namiestnik Transeufratei, i Sztarboznaj oraz towarzysze ich i tak im mówili: «Kto wam kazał dom ten budować i to oszalowanie wykończyć?» 4 Następnie tak ich pytali*: «Jak się nazywają ludzie, którzy wznoszą tę budowlę?» 5 Ale oko Boga ich czuwało nad starszyzną żydowską, tak że ich tamci od budowania nie powstrzymali, aż by po nadejściu doniesienia do Dariusza doręczono dokument w tej sprawie*.
Donos do Dariusza
6 Odpis listu, który Tattenaj, namiestnik Transeufratei, i Sztarboznaj oraz towarzysze jego, Persowie w Transeufratei, posłali do króla Dariusza. 7 Posłali do niego doniesienie, w którym tak było napisane: «Królowi Dariuszowi - wszelkiego szczęścia! 8 Niech król przyjmie do wiadomości, żeśmy się udali do domu Boga wielkiego w krainie judzkiej. Jest on odbudowywany z kamienia ciosowego i drzewo przykłada się do ścian. Ta robota jest starannie wykonywana i posuwa się naprzód. 9 Wtedy zapytaliśmy owych starszych, mówiąc do nich tak: "Kto wam kazał dom ten budować i to oszalowanie wykończyć?" 10 Również pytaliśmy ich o ich imiona, by cię powiadomić. Toteż podajemy imiona mężów stojących na ich czele*. 11 I odpowiedzieli nam w sposób następujący: Myśmy sługami Boga nieba i ziemi i odbudowujemy dom, który - niegdyś wzniesiony - stał przez wiele lat, a wielki król izraelski zbudował go i wykończył. 12 Ponieważ jednak przodkowie nasi rozgniewali Boga niebios, wydał ich Chaldejczykowi Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu. On zburzył ten dom, a lud uprowadził do Babilonu. 13 Ale w pierwszym roku [panowania] Cyrusa, króla babilońskiego, kazał ten król odbudować ten dom Boży. 14 Również co do złotych i srebrnych sprzętów domu Bożego - które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł je do świątyni w Babilonie - to król Cyrus wydobył je ze świątyni w Babilonie i wręczył je pewnemu mężowi, imieniem Szeszbassar, którego ustanowił namiestnikiem 15 i któremu rzekł: "Weź te sprzęty; idź złożyć je w świątyni w Jerozolimie, a dom Boży ma być odbudowany na dawnym miejscu". 16 Zatem ów Szeszbassar przyszedł i założył fundamenty domu Bożego w Jerozolimie. Odtąd aż do dziś buduje się go, lecz jeszcze nie jest on ukończony. 17 A teraz: jeśli się królowi podoba, niech przeprowadzą poszukiwania w skarbcach królewskich, tamże w Babilonie: czy rzeczywiście został przez króla Cyrusa wydany rozkaz odbudowy tego domu Bożego w Jerozolimie, a rozstrzygnięcie królewskie w tej sprawie niech nam przyślą».
Odszukanie dokumentu z czasów Cyrusa
6 1 Wtedy król Dariusz kazał szukać w babilońskiej bibliotece, w której przechowuje się też skarby*. 2 I znaleziono w Ekbatanie, twierdzy w prowincji Medii, pewien zwój, w którym tak było napisane: «Zapisek historyczny: 3 W roku pierwszym [panowania] króla Cyrusa tenże król wydał taki rozkaz: Sprawa domu Bożego w Jerozolimie: Dom ten ma być odbudowany jako miejsce dla zabijających ofiary krwawe i dla składających Bogu ofiary spalane. Długość* jego - sześćdziesiąt łokci, szerokość jego - dwadzieścia łokci, wysokość jego - trzydzieści łokci; 4 układów z kamienia ciosowego - trzy, i z drzewa - układ jeden. Koszty będą pokryte ze skarbu królewskiego. - 5 Również złote i srebrne sprzęty domu Bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł do Babilonu, zwróci się, tak że one powrócą na dawne miejsce do świątyni w Jerozolimie i będą złożone w domu Bożym».
Decyzja przychylna i jej wykonanie
6 «Zatem Tattenaju, namiestniku Transeufratei, Sztarboznaju, wraz z waszymi towarzyszami perskimi w Transeufratei - trzymajcie się z dala od tego miejsca. 7 Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym domem Bożym. Niech odbudują ten dom Boży na dawnym miejscu. 8 Wydaję rozporządzenie, jak macie się odnosić* do owej starszyzny żydowskiej przy budowie owego domu Bożego, mianowicie: z dochodów królewskich, płynących z podatku Transeufratei, dokładnie bez zawieszenia mają być owym mężom wypłacone koszty. 9 A jeśli potrzeba też cielców, baranów i jagniąt na całopalenia dla Boga niebios - oprócz pszenicy, soli, wina i oliwy - według żądania kapłanów w Jerozolimie, ma im to być niechybnie co dzień dostarczane, 10 aby oni składali miłe ofiary Bogu niebios i modlili się za życie za życie króla i jego synów*. - 11 I wydaję rozporządzenie: Jeśli ktoś przekroczy ten rozkaz, to z domu jego wyrwana będzie belka, a on zawiśnie do niej przybity, dom zaś jego za to będzie zamieniony na rumowisko. 12 A Bóg, który tam zgotował przybytek dla Imienia swego, niech wraz z ludem straci każdego króla, który ośmieliłby się przeciwdziałać, burząc ten dom Boży w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz: niech będzie on dokładnie wykonany». 13 Wtedy dokładnie tak, jak rozporządził król Dariusz, postąpili Tattenaj, namiestnik Transeufratei, Sztarboznaj i ich towarzysze. 14 A starszyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Aggeusza proroka i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga izraelskiego i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza - oraz Artakserksesa, króla perskiego. 15 I dom ten był gotowy na dwudziesty trzeci* dzień miesiąca Adar* - był to rok szósty* panowania króla Dariusza.
Poświęcenie świątyni
16 I Izraelici: kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu Bożego. 17 I na poświęcenie tego domu Bożego ofiarowali: sto cielców, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną za całego Izraela - dwanaście kozłów według liczby pokoleń izraelskich. 18 I do służby Bożej w Jerozolimie ustanowili kapłanów według ich oddziałów, a lewitów według ich ugrupowań, zgodnie z przepisem księgi Mojżeszowej.
Pascha
19 * Czternastego dnia miesiąca pierwszego* wysiedleńcy obchodzili Paschę. 20 * Lewici bowiem jak jeden mąż oczyścili się*; wszyscy oni byli teraz czyści i zabili [baranki na] Paschę dla wszystkich wysiedleńców, dla braci swoich kapłanów i dla siebie. 21 I spożyli Paschę* Izraelici, którzy wrócili z wygnania, oraz wszyscy, którzy od nieczystości narodów tego kraju odwrócili się ku nim, by szukać Pana, Boga izraelskiego. 22 I przez siedem dni radośnie obchodzili Święto Przaśników, gdyż Pan rozradował ich, zwracając serce króla Aszszuru* ku nim, by ich wspierał przy pracy około domu Boga, Boga izraelskiego.


Przypisy

1,1 - Wiersze 1-3a (aż do słów "niech idzie") = 2 Krn 36,22n. "Cyrusa": od r. 559 (jako władca Babilonu od r. 538) do 529 przed Chr.; tu: rok pierwszy panowania nad Babilonem. "Jeremiasza"; Jr 25,11n; Jr 29,10.
1,2 - Królowie perscy ze względów politycznych odbudowywali i innym narodom ich świątynie.
1,6 - "Wszystkim", popr. wg apokr. 3 Ezd 2,6.
1,7 - Hebr. Nebukadnesar.
1,8 - Wódz pierwszych repatriantów; por. w. 11 oraz Ezd 5,14.16.
1,9 - Słowo oddane przez "może" ma, zdaje się, wyrazić, że podana liczba nie jest pewna.
2,1 - (Ezd 2,1-67) - wiersze prawie identyczne z Ne 7,6-68.
2,2 - "Zorobabel" (hebr. Zerubbabe) - por. 1 Krn 3,19; Mt 1,12n; "Jozue" (hebr. Jeszua) - por. 1 Krn 5,40n; "Nachamanim", uzupełnione wg Ne 7,7.
2,16 - "Synów Azzura... synów Hodiasza...", uzupełnione: imiona wg Ne 10,18n; liczby wg. apokr. 3 Ezd 5,15n.
2,18 - "Charifa", popr. wg Ne 7,24.
2,21 - "Mężów", popr. wg Ne 7,26.
2,24 - Popr. wg Ne 7,28.
2,25 - Popr. wg Ne 7,29.
2,26 - Popr. wg Ne 7,30.
2,33 - Popr. wg kontekstu.
2,40 - "Z linii", popr. wg Ne 7,43. "Binnuj", popr. wg apokr. 3 Ezd 5,26.
2,44 - "Synowie Sii", popr. wg Ne 7,47.
2,61 - "Jego imię", popr. wg apokr. 3 Ezd 5,38.
2,70 - Równe Ne 7,72 a . "W Jerozolimie", uzupełnione wg apokr. 3 Ezd 5,45, opuszczone w hebr. i Wlg.
3,1 - Równe Ne 7,72b-8,1; "siódmy" - czyli Tiszri = wrzesień/październik; "w miastach swoich", popr. wg Ne 7,72 b; "cały", uzupełnione wg Ne 8,1; opuszczone w hebr. i Wlg.
3,4 - Por. Ne 8,13-18.
3,5 - "Oprócz" w hebr. (i Wlg) opuszczone; "w szabaty", uzupełnione wg apokr. 3 Ezd 5,51.
3,8 - Był to Ijar = kwiecień/maj.
3,9 - Popr.; por. Ezd 2,40.
3,10 - "Wystąpili", popr. wg LXX; "cymbały" - chodzi prawdopodobnie o dzisiejsze "talerze".
4,2 - "Do Jozuego", por. wiersz 3, uzupełnione wg apokr. 3 Ezd 5,65; opuszczone w hebr. i Wlg. "Asarhaddona" - hebr.; Esar-Chaddon; panował: 681-668. Por. 2 Krl 19,37; Iz 37,38.
4,4 - Tzn. właściciele majątków w przeciwieństwie do biedoty.
4,5 - Dariusz I: 521 - 485 przed Chr.
4,6 - Jest to wtręt autora, nie należący chronologicznie do wątku opowiadania.
4,6 - Kserkses I: 485 - 465 przed Chr.
4,7 - Artakserkses I: 464 - 424 przed Chr.
4,8 - (Ezd 4,8-6,18) - po aramejsku; "Komendant" (Wlg stale zostawia aramejskie "Beelteem") rezydował w Samarii, zarządzał też Jerozolimą.
4,9 - "Sędziowie, posłowie, pisarze": tłum. przybliżone; Wlg nie tłumaczy.
4,10 - "Asnappar", prawdopodobnie król asyryjski Assurbanipal: 668 - 625 przed Chr.; "w miastach", por. Wg LXX i Wlg; "krainy transeufratejskie" - na zachód od Eufratu. "I dalej", Wlg: "w pokoju"; prawdopodobnie niepotrzebny dodatek odpisywacza.
4,11 - "Otóż", w aram. to samo słowo, co na końcu wiersza poprzedniego; Wlg : "pozdrawiają".
4,12 - "Fundamenty... są założone", Wlg: "[oni] zestawiają ściany"; "są założone": tłum. przypuszczalne.
4,14 - "Mamy obowiązki wobec dworu", dosł. aram.: "[ponieważ] solą dworu soliliśmy".
4,17 - "I dalej", zob. wiersz 10, uwaga ostatnia.
4,24 - "Kiedyś", hebr. i Wlg: "wtedy"; ponieważ jednak wiersz ten po długiej dygresji (w. 6-23) nawiązuje do wiersza 5, dlatego "kiedyś", tj. za czasów Cyrusa. "Do drugiego roku... Dariusza", tj. do r. 520 przed Chr.
5,1 - Por. Ag 2,1-9; Za 4,8n.
5,4 - "Pytali" - popr. wg LXX.
5,5 - Wlg: "aby... oni wtedy odpowiedzieli na to oskarżenie".
5,10 - Lista się nie zachowała.
6,1 - Inni popr.: "w skarbcu, gdzie się też przechowuje księgi (dokumenty)".
6,3 - Rozmiary świątyni są na pewno błędnie przekazane (brak trzeciego rozmiaru). Poprawiono je tu według rozmiarów świątyni Salomona (1 Krl 6,2) na następującej podstawie: jeśli królowie perscy kazali odbudować świątynię na dawnym miejscu (por. Ezd 5,15; Ezd 6,7), to z pewnością i w dawnych rozmiarach. Wlg ma nieco inaczej.
6,8 - "Jak macie się odnosić do... starszyzny", Wlg: "co ma być zrobione przez starszyznę".
6,10 - O ofierze za władcę pogańskiego por. 1 Mch 7,33.
6,15 - "Na 23 dzień", popr. wg 3 Ezd 7,5. Adar = luty/marzec. "Rok 6" = 516 przed Chr. Świątynia ta potem rozbudowana przez Heroda Wielkiego została zburzona przez Tytusa w r. 70 po Chr.
6,19 - Tekst od Ezd 6,19-7,11 jest hebrajski. "Pierwszego" czyli Nisan - marzec/kwiecień.
6,20 - Słowa "kapłani bowiem i", występujące tu w hebr. i Wlg, należy opuścić; por. koniec tego wiersza oraz apokr. 3 Ezd 7,11. "Oczyścili się", por. Kpł 16,23-28.
6,21 - Uzupełnione wg LXX.
6,22 - W granicach ówczesnego imperium perskiego znajdowała się także Asyria - stąd ten tytuł.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział