Jk 1,27

Jak zamieniać słowo prawdy w czyn?
1 27 Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata*.


Przypisy

1,27 - Por. Rz 12,2; Ef 2,2.

Zobacz rozdział