Jl 4,16

Narody przed sądem Pańskim
4 16 A Pan zagrzmi* z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Ale Pan jest ucieczką swego ludu i ostoją synów Izraela.


Przypisy

4,16 - Dosł.: "zaryczy" - por. Jr 25,30; Am 1,2.

Zobacz rozdział