Jl 2,21

Wezwanie do radości
2 21 Nie lękaj się, ziemio! Raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan.


Zobacz rozdział