Joz 14,6

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
PIERWSZY PODZIAŁ W GILGAL*
Dział Kaleba
14 6 Wtedy synowie Judy przyszli do Jozuego w Gilgal, a Kenizzyta Kaleb*, syn Jefunnego, rzekł do niego: «Ty wiesz, co Pan powiedział do Mojżesza, męża Bożego, o mnie i o tobie w Kadesz-Barnea.


Przypisy

14,1 - Rozdziały te tworzą jeden opis geograficzny na podstawie licznych dokumentów (por. błogosławieństwo Jakuba: Rdz 49, i Mojżesza: Pwt 33).
14,6 - Zasymilował się on z Judą. Zob. Joz 15,13-19 (por. Rdz 36,11.42; Lb 13,6; Lb 14,6; Lb 32,12; Lb 34,19).

Zobacz rozdział