Joz 15,13-19

PODZIAŁ ZIEMI OBIECANEJ
PIERWSZY PODZIAŁ W GILGAL*
Kalebici zajmują terytorium Hebronu
15 13 Kaleb, syn Jefunnego, otrzymał dział pośród potomków Judy, zgodnie z poleceniem Pana, danym Jozuemu: Kiriat-Arba, główne miasto* Anakitów, czyli Hebron. 14 Kaleb wypędził stąd trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja*. 15 * Stamtąd wyruszył przeciwko mieszkańcom Debiru - nazwa Debiru brzmiała przedtem Kiriat-Sefer. 16 Wtedy właśnie powiedział Kaleb: «Temu, kto zdobędzie Kiriat-Sefer i zajmie je, dam moją córkę Aksę za żonę». 17 Zdobył je Otniel, syn Kenaza, brata Kaleba, i ten dał mu za żonę swoją córkę, Aksę. 18 Gdy ona przybyła, skłoniła swego męża, by prosił jej ojca o pole. Następnie zsiadła z osła, a Kaleb ją zapytał: «Czego sobie życzysz?» 19 Wtedy odrzekła: «Okaż mi łaskę przez dar! Skoro mi dałeś ziemię Negeb, dajże mi źródła wód». I dał jej źródła na wyżynie i źródła na nizinie.


Przypisy

14,1 - Rozdziały te tworzą jeden opis geograficzny na podstawie licznych dokumentów (por. błogosławieństwo Jakuba: Rdz 49, i Mojżesza: Pwt 33).
15,13 - Popr. wg LXX.
15,14 - Por. Lb 13,22; Sdz 1,10.
15,15 - (Joz 15,15-19) - Powtarza Sdz 1,11-15.

Zobacz rozdział