Lb 3,4

POKOLENIE LEWIEGO
Kapłani
3 4 Nadab i Abihu umarli jednak przed Panem na pustyni Synaj, gdy chcieli złożyć w ofierze inny ogień*. Nie mieli oni synów i dlatego służbę kapłańską spełniali w obecności ojca swego Aarona: Eleazar i Itamar.


Przypisy

3,4 - Por. Kpł 10,1-7.

Zobacz rozdział