Lm 2,8

KARZĄCA RĘKA BOGA
Miasto i kraj w gruzach
Chet.
2 8 Postanowił Pan wywrócić szańce* Córy Syjonu, przeciągnął sznur [mierniczy], nie cofnął ręki przed zniszczeniem, przedmurze i mur pogrążył w żałobie: pospołu one padają.


Przypisy

2,8 - Por. 2 Krl 25,10; Jr 5,10.

Zobacz rozdział