Lm 3,27

SKARGA I POCIECHA
Polegać na Bogu
Tet.
3 27 Dobrze dla męża, gdy dźwiga jarzmo* w swojej młodości.


Przypisy

3,27 - Bojaźni Bożej; por. Syr 51,26; Jr 2,20.

Zobacz rozdział