Mk 10,51

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA POZA GALILEĄ
PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
Niewidomy pod Jerychem*
10 51 A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni*, żebym przejrzał».


Przypisy

10,46 - Por. Mt 9,27-31; Mt 20,29-34 z przypisem; Łk 18,35-43.
10,51 - Tzn. "Mój Mistrzu" (por. J 20,16).

Zobacz rozdział