Mk 12,42

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
NAUCZANIE I SPORY Z PRZECIWNIKAMI
Grosz wdowi*
12 42 Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz*.


Przypisy

12,41 - Por. Łk 21,1-4.
12,42 - Rzymski quadrans równa się czwartej asa.

Zobacz rozdział