Mk 15,1

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Jezus przed Piłatem*
15 1 Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi.


Przypisy

15,1 - Por. Mt 27,1n.11-14; Łk 23,1-7; J 18,28-19,16.

Zobacz rozdział