Mk 15,23

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
JEZUS NA GOLGOCIE
Ukrzyżowanie*
15 23 Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął.


Przypisy

15,23 - Por. Mt 27,33-38; Łk 23,33n; J 19,18-24.

Zobacz rozdział