Mk 15,28

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JEROZOLIMIE
JEZUS NA GOLGOCIE
Ukrzyżowanie*
15 28 Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony*.


Przypisy

15,23 - Por. Mt 27,33-38; Łk 23,33n; J 19,18-24.
15,28 - Iz 53,12.

Zobacz rozdział