Mk 2,23-28

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
PIERWSZE SPORY Z PRZYWÓDCAMI LUDU
Łuskanie kłosów w szabat*
2 23 Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. 24 Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?» 25 On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? 26 Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara*, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». 27 I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. 28 Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu».


Przypisy

2,23 - Por. Mt 12,1-8 z przypisami; Łk 6,1-5.
2,26 - Wg 1 Sm 21,7 chleby podał Dawidowi Achimelek, ojciec Abiatara.

Zobacz rozdział